Skip to content

Download ฟรี….คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสถิติ: STATA15

…การเรียนรู้ชีวสถิติอย่างมีความสุข…จะนำพาผู้เรียนไปสู่การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในเชิงวิชาการที่สามารถต่อยอดไปยังสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ค่อนข้างมาก…ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าว มักเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง…เปรียบเสมือนในวัยเด็กที่หลายคนมีประสบการณ์จากการฝึกขี่จักรยาน…เมื่อเริ่ม…ทรงตัวอยู่ได้ด้วยการปั่น ความมั่นใจ ภูมิใจและความท้าทายเริ่มเกิดขึ้นและความสุขใจที่อยากจะเพิ่มเติม…ความเชี่ยวชาญ หรือ รายละเอียดต่างๆ ก็เริ่มตามมา…

…“การเรียนรู้ชีวสถิติอย่างไร? ให้มีความสุข”…ก็เช่นเดียวกัน โดยจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการสอนและการเป็นวิทยากรของที่ผ่านมา พบว่า การฝึกปฏิบัติด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจริงด้วยโปรแกรม จะทำให้เราเห็นขั้นตอนแนวปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะนำไปสู่ข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือ องค์ความรู้จริง ที่เราสามารถนำไปใช้กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจริงในอนาคตได้

…ดังนั้นจากแนวคิดดังกล่าว ผมจึงได้เขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสถิติ : STATA 15 ขึ้นมา โดยได้นำเอาข้อเขียนบางบทในตำรา “ชีวสถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล : STATA 10” ของผมเอง มาปรับปรุงใหม่ โดยแก้ไขส่วนที่ผิดและบกพร่อง พร้อมเพิ่มเติมคำอธิบายบางส่วนให้มีความเข้าใจที่ง่าย ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ภายใต้โปรแกรม STATA 15 ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แม้ว่า ในปัจจุบันโปรแกรม STATA ได้พัฒนาไปสู่เวอร์ชั่น 17 แล้วก็ตาม แต่แนวปฏิบัติและการใช้งานคำสั่งหลักในคู่มือเล่มนี้ ก็ยังสามารถใช้ได้ครอบคลุมเช่นเดียวกัน…

…ทุกคนสามารถ download ได้ฟรีนะครับ และหากจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเพิ่มเติม…ก็สามารถแชร์กันต่อๆ ไปได้ครับ รวมถึงพี่น้องชาวลาวที่เป็น… ทั้งลูกศิษย์…นักศึกษาและนักวิจัย ก็สามารถแชร์กันต่อไปได้ครับ….

Link free download : Click here