Skip to content

รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ


Pongdech Sarakarn

สังกัด
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ติดต่อและหมายเลข e-mail 
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น    40002
 • หมายเลข e-mail : spongd@kku.ac.th
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • PhD, Institute of Epidemiology and Preventive Medicine,
  College of Public Health, National Taiwan University, Taiwan
ประสบการณ์ทำงาน
 • ทำงานพัฒนาด้าน HIV/AIDS กับองค์กรพัฒนาเอกชน 10 ปี
 • สอน, เป็นวิทยากรทางชีวสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 25 ปี
ผลงานตำรา
 • ชีวสถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล : STATA10
 • การนำวิธีการทางสถิติมาใช้ในงานวินิจฉัยชุมชน