Skip to content

บทความวิชาการ 2 : ปี 2564

บทคัดย่อ

ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน มีความซับซ้อนและสัมพันธ์กับหลายปัจจัยเมื่อเวลาเปลี่ยนไป วิธีการศึกษาที่ตัวแปรผลลัพธ์ถูกประเมินผลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาหนึ่งและเป็นอิสระต่อกัน อาจมีข้อจำกัดและไม่ดีเพียงพอ ดังนั้น ข้อมูลระยะยาวซึ่งตัวแปรผลลัพธ์ถูกวัดซ้ำหลายจุดเวลาอย่างต่อเนื่อง จึงเข้ามามีบทบาทและท้าทายการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมของนักวิจัย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว ประกอบด้วย ความหมายและขอบเขตของข้อมูลระยะยาว ลักษณะข้อมูลตัวแปรผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันและข้อจำกัดและผลกระทบของการใช้วิธีการทางสถิติเดิมกับข้อมูลระยะยาว รวมถึงวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว เช่น การวิเคราะห์คะแนนที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ้ำ สมการประมาณค่านัยทั่วไปและตัวแบบผลกระทบผสม ซึ่งการตัดสินใจเลือกนำแต่ละวิธีการดังกล่าวมาใช้ นักวิจัยควรพิจารณาหลายประเด็นขึ้นกับคำถามวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น และข้อจำกัดของข้อมูลและแต่ละวิธีการทางสถิติ

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/249204