Skip to content

ตำราทางชีวสถิติ

ตำราฉบับเต็มในรูปแบบ pdf : เผยแพร่แล้ว

ตำราเล่มนี้ ถูกพัฒนาและปรับปรุงมาจากตำรา “ชีวสถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล : STATA 10” ของผู้เขียน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากรูปแบบเป็นเล่ม มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในรูปแบบ pdf  ภายใต้แนวคิดของผู้เขียนที่พยายามมุ่งเน้นและอยากจะผลิตตำราชีวสถิติ ด้วยการนำเอาทั้งทฤษฏี หลักการและแนวปฏิบัติจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาประกอบเข้าด้วยกัน ผ่านวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และครอบคลุมประเด็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการแสดงและอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ ไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแปลและสรุปผล…จากตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ…

ตำรา “หลักการทางชีวสถิติและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA15” ประกอบด้วย 8 บท (440 หน้า) …ได้แก่ บทที่ 1 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, บทที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์, บทที่ 3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ, บทที่ 4 การอนุมานค่าเฉลี่ย, บทที่ 5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้น, บทที่ 6 การอนุมานค่าสัดส่วน, บทที่ 7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและสถิติในงานวินิจฉัยโรค และ บทที่ 8 การคำนวณขนาดตัวอย่าง

ผู้สนใจสามารถ Download ไฟล์ pdf ตัวอย่าง  (ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญและบทที่ 1 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ) ได้ฟรี…>>> คลิกที่นี่
ผู้สนใจสั่งซื้อตำราฉบับเต็มในรูปแบบ pdf ผ่านระบบออนไลน์…>>> คลิกที่นี่

ตำราฉบับเต็มในรูปแบบ pdf : กำลังเตรียมจะเผยแพร่

ตำรา “การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สำหรับข้อมูลก่อน-หลังแบบวัดซ้ำสองกลุ่ม ด้วยโปรแกรม STATA” ถือเป็นตำราอีกเล่มที่ผู้เขียนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย โดยเฉพาะภายใต้แบบแผนงานวิจัยเชิงทดลองสำหรับข้อมูลก่อน-หลังแบบวัดซ้ำสองกลุ่ม ซึ่งมีการนำมาใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพค่อนข้างมาก ครอบคลุมทั้งงานวิจัยที่มีการคัดเลือกคนเข้ากลุ่มแบบสุ่ม (randomization) เช่น งานวิจัยแบบ RCT เป็นต้น หรือ งานวิจัยที่มีการคัดเลือกคนเข้ากลุ่มแบบไม่สุ่ม (non-randomization) เช่น งานวิจัยแบบกึ่งทดลอง หรือ quasi-experimental study ที่ถูกนำมาใช้ค่อนข้างมากในงานวิจัยด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ…อาจต้องรอฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ pdf …ช้าหน่อย นะครับ…เนื่องจากผู้เขียนพยายามทบทวนและเขียนเนื้อหาในรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยทุกท่านในการเรียนรู้ …แต่อย่างไรก็ตาม…สามารถ Download ไฟล์ pdf ตัวอย่าง (บางส่วน) มาศึกษาเพิ่มเติมก่อนได้ฟรี…ดังนี้ 
      >>> บทที่ 1 บทนำ
      >>> บทที่ 2 แนวคิดและหลักการในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
      >>> บทที่ 3 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA

ตำราฉบับเต็มในรูปแบบ pdf : ยังไม่เผยแพร่

ตำรา “การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ด้วยโปรแกรม STATA”,  ตำรา “การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (GLMs) ด้วยโปรแกรม STATA”, และตำรา “การวิเคราะห์สมการประมาณค่านัยทั่วไป (Generalized Estimating Equation) ด้วยโปรแกรม STATA” ถือเป็นตำราที่อยู่ในเป้าหมายในการจัดทำของผู้เขียนและจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไปครับ….

คลิกขึ้นข้างบน