Skip to content

ตำราทางชีวสถิติ

ความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ

…เป็นความมุ่งมั่นของผู้เขียนโดยตรง…ที่ต้องการสร้างตำราทางชีวสถิติ…แบบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง…

ดังนั้นข้อเขียนที่เกิดขึ้นในตำราทางชีวสถิติของผู้เขียนทุกเล่ม จึงถูกให้ความสำคัญกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ภายใต้หลักการเชิงทฤษฏีที่ถูกต้องและมีการ update ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับประสบการณ์และมุมมองที่ได้รับจากการสอน การร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับกัลยาณมิตรทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราฯ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป…

— พงษ์เดช สารการ —

(1) คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสถิติด้วย STATA 15 (Download…ฟรี)

แนะนำตำราทางชีวสถิติ

คำอธิบาย

คู่มือนี้ ถูกจัดทำขึ้น โดยนำเอาข้อเขียนบางบทในตำรา “ชีวสถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล : STATA 10” ของผู้เขียน มาปรับปรุงใหม่และแก้ไขคำที่ผิด พร้อมเพิ่มเติมคำอธิบายบางส่วนให้มีความเข้าใจที่ง่าย ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ภายใต้โปรแกรม STATA 15 ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบด้วย จำนวน 5 บท 147 หน้า

(2) หลักการทางชีวสถิติและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA

คำอธิบาย

ตำราเล่มนี้ ถูกพัฒนาและปรับปรุงมาจากตำรา “ชีวสถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล : STATA 10” ของผู้เขียน ภายใต้แนวคิดที่อยากจะเขียนตำราชีวสถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำเอาโปรแกรม STATA 15 มาใช้เป็นโปรแกรมหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังรวบรวมทฤษฏีทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาสรุป และอธิบายให้เชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะห์ในการนำไปใช้งานจริง รวมถึงการสรุปและแปลผลที่เกิดขึ้นจริง …ในเล่มประกอบด้วย 8 บท จำนวน 440 หน้า …โดยผู้สนใจสามารถ Download ไฟล์ pdf ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญและบทที่ 1 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ…ได้ฟรี… เพื่อนำมาศึกษาเป็นตัวอย่างเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจเข้าสู่ หมวดระบบการสั่งซื้อ

(3) การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Models, GLMs)

คำอธิบาย

ตำราเล่มนี้ ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อนำเสนอพื้นฐานเชิงทฤษฏีและหลักการในทางปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (GLMs) โดยในเล่มได้นำเสนอครอบคลุมทั้งองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประมาณค่า รวมถึงรูปแบบคำสั่งที่ถูกนำมาไปใช้ด้วยโปรแกรม STATA ภายใต้ตัวแปรผลลัพธ์ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง…ในเล่มประกอบด้วย 8 บท จำนวน 400 หน้า และผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหมวดระบบการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีการ update ขึ้นในรายการเร็วๆ นี้…

(4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated measures ANOVA)

คำอธิบาย

ตำราเล่มนี้ ถูกเขียนขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรผลลัพธ์แบบต่อเนื่องที่มีการวัดซ้ำมากกว่าสองครั้งขึ้นไป ครอบคลุมทั้งหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม STATA 15 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก …ในเล่มประกอบด้วย 5 บท จำนวน 250 หน้า และผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหมวดระบบการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีการ update ขึ้นในรายการเร็วๆ นี้

(5) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance, ANCOVA)

คำอธิบาย

ตำราเล่มนี้ ถูกเขียนขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการจัดสรรคนเข้ากลุ่มอย่างสุ่ม (randomized trial) และไม่มีการจัดสรรคนเข้ากลุ่มอย่างสุ่ม (non-randomized trial) หรือ งานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi-experimental study) โดยเฉพาะสำหรับข้อมูลก่อน-หลังแบบวัดซ้ำสองกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม STATA 15 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก …ในเล่มประกอบด้วย 5 บท จำนวน 200 หน้า และ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหมวดระบบการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีการ update ขึ้นในรายการเร็วๆ นี้…

(6) การวิเคราะห์สมการประมาณค่านัยทั่วไป (Generalized Estimating Equation, GEE)

คำอธิบาย

ตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้รับการรบเร้าจากกัลยาณมิตรหลายคนในแวดวงนักวิชาการ ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ให้ช่วยหาเวลาเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมา ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในประเทศ และยังถือเป็นตำราที่ค่อนข้างค้นหาอ่าน หรือ ศึกษาค้นคว้าได้ยาก โดยเฉพาะภาษาไทย ดังนั้นตำราเล่มนี้ จึงได้ถูกเขียนและพัฒนาขึ้น ครอบคลุมทั้งแนวคิด ทฤษฏีสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการและหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 15 พร้อมกรณีตัวอย่างในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและถือเป็นตำราของผู้เขียนอีกเล่มที่ใช้ระยะเวลาในการเขียนสะสมค่อนข้างยาวนานเกือบ 4 ปี …ในเล่มประกอบด้วย 8 บท จำนวน 450 หน้า และ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ในหมวดระบบการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีการ update ขึ้นในรายการเร็วๆ นี้…