Skip to content

Hightlight-ประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้ชีวสถิติ…ผ่าน Facebook

พบกับเกร็ดความรู้ทางชีวสถิติ ผ่านคลิป Reels และคลิปที่ผู้เขียนจัดทำขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าชมรายการ Epi&Biostat Live Variety ของสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เคยมีการจัดรายการไว้ช่วงหนึ่งได้เช่นกัน

การเรียนรู้ชีวสถิติ…ผ่าน YouTube

พบกับเกร็ดความรู้ทางชีวสถิติที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ผ่านบนช่องทาง YouTube โดยมีประเด็นและเนื้อหาจำแนกเป็นราย EP ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

กดดกด

การเรียนรู้ชีวสถิติ…ผ่านบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI

พบกับองค์ความรู้ทางชีวสถิติ ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอผ่านบทความวิชาการ โดยการทบทวนและสังเคราะห์เนื้อหาที่อ้างอิงมาจากบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการ update องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติสำคัญและค่อนข้างหาเรียนรู้ได้ยากจากแหล่งอื่น โดยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการ download บทความฟรี ผ่านทางวารสารเจ้าของต้นฉบับบนระบบ TCI

การเรียนรู้ผ่านการอบรมออนไลน์

…เป็นช่วงเวลาหนึ่ง ที่ผมได้มีโอกาสร่วมจัดทำสื่อออนไลน์ในหัวข้อ “การสร้างแบบสอบถาม” ร่วมกับทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น…และเนื่องจากเป็นระบบการให้บริการฟรี…จึงถือโอกาสนำมาบอกกล่าวให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านที่สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทราบ และสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้…ฟรีครับ… in a type specimen book.

frtt

ตำราทางชีวสถิติ

พบกับการเรียนรู้ทางชีวสถิติ…ผ่านตำราในรูปแบบ pdf… สำหรับนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาในรายละเอียด เพื่อการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA ด้วยตนเอง ครอบคลุมทั้งรูปแบบ Free download และมีค่าใช้จ่าย

การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์

ระบบการสั่งซื้อตำราออนไลน์

เป็นการสั่งซื้อตำราทางชีวสถิติของผู้เขียน ในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการผลิตตำราในลักษณะรูปเล่ม ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาจมีข้อจำกัดและไม่ทันท่วงทีต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันยังมีขั้นตอนค่อนข้างหลากหลายและใช้เวลาในการเข้าถึง ดังนั้นผู้เขียน จึงได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับการเข้าถึงตำราทางชีวสถิติของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เปิดให้ download ได้ฟรี และรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายในการ download

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

E-mail : spongd@kku.ac.th

Our visitors

003172